Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
HÄGGLUND Björn   V V V3 V V V 6/6 17 28
NYSTRÖM-BENNICH Disa 1   V V V 1 2 3/6 -7 19
GUNNARSSON Jonas 0 4   1 V 0 V 2/6 -10 15
NORBERG Agnes 2 3 V   V 3 4 2/6 3 22
LINDGREN Karl 2 4 1 0   1 0 0/6 -22 8
FRÖBERG Malin 2 V V V V   3 4/6 10 25
SÖDERKVIST Britta 4 V 4 V V V   4/6 9 28

 

Document Engarde - 4/23/2007 12:19:12 AM