Uncategorized

Årsmöte 2021

Årmötet kommer att gå av stapeln torsdagen den 16 september klockan 18:00 i fäkthallen. Priser, utmärkelser, roliga historier, gott fika, snack om framtiden och samt de sedvanliga årmötespunkterna utlovas.

Dagordning enligt stadgarna

1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet
2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av mötesordförande samt dito sekreterare.
5. Val av justeringspersoner, vilka jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
13. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av revisor för en tid av ett år. I detta val äger ej styrelsens ledamöter samt suppleanter rätt att deltaga.
15. Val av tre ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte, av dessa tre skall en vara sammankallande.
16. Behandling av motioner samt propositioner. Vad gäller motioner skall dessa ha inlämnats av röstberättigad medlem senast 7 dagar före årsmötet. Motion som omfattar stadgeändring eller innebär föreningens upplösning skall dock inlämnas senast 25 dagar före årsmötet.
17. Övriga frågor.

Välkomna!
/Styrelsen