Uncategorized

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna för att kunna ha extern kassör. Väldigt viktigt med uppslutning på detta korta möte. Kassör är redan tillfrågad.

2019-01-30

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen för Linköpings Fäktklubb kallar härmed till extra föreningsstämma.

Datum Onsdagen den 13 februari
Tid Kl 19.30
Plats Fäktsalen, Furirgatan 21, Linköping

Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om ändring av § 7 i Linköpings Fäktklubbs stadgar, förslag se nedan
5. Mötets avslutande.

Välkomna!

Styrelsen gm ordförande Jenny Frisk

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna för Linköpings Fäktklubb

§ 7
Nuvarande lydelse
Styrelsen består av ordförande samt 4-6 ledamöter, jämte två suppleanter. Av dessa ledamöter skall vid det konstituerande mötet en väljas till viceordförande, en till kassör samt en till sekreterare. Vid förtida frånträde av något av dessa uppdrag skall styrelsen genast välja ersättare. Sagda ersätta skall i enlighet med vad som föreskrivs ovan, vara ledamot av styrelsen.

Föreslagen ny lydelse
Styrelsen består av ordförande samt 4 – 6 ledamöter jämte 0 – 2 suppleanter. Styrelsen skall vid det konstituerande mötet fördela lämpliga funktioner sig emellan. Styrelsen har vid behov möjlighet att utse en person utanför styrelsen att utföra kassörens uppgifter, en s.k. extern kassör.